Bạn chọn phương thức nào khi xây nhà?
Giao khoán trọn gói " Chìa khóa trao tay ": 79 phiếu

48%
Giao khoán nhân công và tự mua vật liệu: 48 phiếu

29%
Phương thức khác: 17 phiếu

10%
Giao khoán phần thô và tự hoàn thiện: 22 phiếu

13%
Tổng số phiếu: 166 phiếu