Bạn chọn phương thức nào khi xây nhà?
Giao khoán trọn gói " Chìa khóa trao tay ": 74 phiếu

49%
Giao khoán nhân công và tự mua vật liệu: 43 phiếu

28%
Phương thức khác: 17 phiếu

11%
Giao khoán phần thô và tự hoàn thiện: 18 phiếu

12%
Tổng số phiếu: 152 phiếu