Bạn chọn phương thức nào khi xây nhà?
Giao khoán trọn gói " Chìa khóa trao tay ": 75 phiếu

47%
Giao khoán nhân công và tự mua vật liệu: 48 phiếu

30%
Phương thức khác: 17 phiếu

11%
Giao khoán phần thô và tự hoàn thiện: 18 phiếu

11%
Tổng số phiếu: 158 phiếu